Ay Elektronik, © Tüm Hakları Saklıdır.

ÜRÜNLERİMİZ

HSBYS (Halk Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemi)

Sağlık verilerinin kaydedilmesi ve yönetimi, İdari-mali kayıtların tutulması, mali-tıbbi raporlamalar için gerekli çıktıların üretilebilmesini sağlamak amacıyla, Halk sağlığı modülleri web tabanlı olarak geliştirilmiştir. Halk Sağlığı BYS tüm iş süreçlerinizi tasarlar ve yönetir. İhtiyaca göre kolayca şekillendirilebilir ve istenen ek özellikler çok hızlı sisteme entegre edilir.


✓ Kurumun idari işlemlerinin takibinin yanında, personel özlük, bordro, ek ödeme, evrak kayıt, çevre sağlığı, su numuneleri, satın alma, müdürlük ve aile hekimleri stok takibini yapar.
✓ Bulaşıcı hastalıklar, ana ve çocuk sağlığı, verem savaş dispanseri, toplum sağlığı merkezleri ve müdürlüğün kendi laboratuvarları ve diğer hastaneler ile entegre olarak çalışır.
✓ Aile hekimleri ile merkezi veri tabanı üzerinden entegre çalışır.
✓ Sağlık-net tüm veri setlerini içerir ve Sağlık Bakanlığına online olarak gönderir.
✓ XML servislerini kullanarak farklı yazılımlarla entegre çalışır.
✓ Modüler ve parametrik yapı vardır.
✓ Verilerinizin güvenilir bir şekilde programa girilmesi ve her adımda kontrolü sağlanır.
✓ Verilerinizin emniyeti için kullanılan veritabanı yapısı ve Güvenliğini sağlar.

Modüllerinden Bazıları


 • ✓ Merkezi Laboratuar
 • ✓ Evde Sağlık Hizmetleri
 • ✓ İnsan Kaynakları Bilgi Yönetim Sistemi ve Bordro
 • ✓ Su analizi
 • ✓ İkinci basamak entegrasyonu
 • ✓ Faturalama
 • ✓ Yönetici Portalı
 • ✓ Entegre Hastaneler için bilgi yönetim sistemi
 • ✓ AÇSAP ve Verem Savaş Modülü
 • ✓ Ketem Modülü
 • ✓ Muhasebe Modülü
 • ✓ İhtiyaç yönetimi ve stok takip Modülü
 • ✓ Satınalma Modülü

Özelliklerinden Bazıları


 • ✓ Web tabanlı, kolay uyarlanır, kolay öğrenilir.
 • ✓ Kurum içi ve kurumlar arası entegrasyon sağlar.
 • ✓ Merkezi veritabanı üzerinden sorunsuz çalışır.
 • ✓ Sağlık-net veri setlerini eksiksiz oluşturup gönderir.
 • ✓ Kurum ve bağlı birimlerinin istediği istatistikleri dinamik bir şekide sunar.
 • ✓ Ekranlar kullanıcı isteklerine uyarlanıp yönetilebilir.
 • ✓ İhtiyaç tespiti ve takibini, Stok ve satınalmayla entegre olarak yürütür.
 • ✓ XML,DICOM,HL7 veri iletişimini destekler. Yavaş internet altyapısıda bile az maliyetli çözüm sunar.
 • ✓ Talep bildirimi ve iletişimi sesli, görüntülü olarak yönetir.
 • ✓ Yöneticiler için Otomasyondan klinik, mali, idari akışın izlenmesi sağlanır.
 • ✓ Tüm yazılım ihtiyaçları firmamız tarafından karşılanabilir. Kuruma yazılımcı tahsisi sağlanır.

Merkezi Laboratuar Modülü


✓ Bu modülde; hastadan alınacak her türlü laboratuar örneğinin (Biyokimya, Hemoğram, mikrobiyoloji, radyoloji, seroloji, vb) girişi ve ilgili tetkik birimine gerekli bilgilerin iletilmesini sağlar. Yapılan tetkikler hastanın tıbbi ve mali kayıtlarına aktarılır.
✓ NCCLS standartlarına uygun raporlama yapılabilir.
✓ Sisteme bağlanabilen tüm cihazlar ile entegre çalışabilir.
✓ Sistem; Tüp Etiketleme, Örnek Kayıt, Cihaz Entegrasyonu, Tetkik sonuçları, Hasta Tetkik Raporu, Laboratuvar İstatistikleri gibi birçok işlemi yapabilmenizi sağlar.
✓ Hekimler hastalarından istediği tetkik sonuçlarını sistem üzerinden izleyerek hastanın geçmişine ait tetkik sonuçlarıyla kıyaslayabilirler.

Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi


✓ Sağlık Bakanlığı Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Alım Kılavuzu Sürüm 5.1 esas alınarak, entegre ilçe hastanelerinin ihtiyaçları doğrultusunda sadeleştirilerek hazırlanmıştır.
✓ Hasta geçmişi bilgileri tarihe göre listelenerek, hastanın geçirdiği aşamalar izlenebilir.
✓ Hastaya işlem girilebilir, reçete bilgisi girilebilir, anemnez bilgisi girilebilir.
✓ Doktorun gerekli gördüğü radyoloji ve laboratuar istekleri bu birimlere doktorun özel notu ile birlikte iletilebilir. İstenen bu isteklerin sonuçlarına program içinden bakılabilir.
✓ Merkezi laboratuarlar ile entegre çalışabilir.
✓ Hastaya konsültasyon verilebilir, kurum dışına sevk yapılabilir.

Evde Sağlık Hizmetleri


✓ Web tabanlı teknoloji ile Platform bağımsız olarak geliştirilmiştir.
✓ Evde sağlık hizmetleri uygulama yönergesine uyumludur.
✓ Hastane entegrasyonu ile hastanın geçirdiği aşamalar izlenebilir.
✓ Hastaya tetkik istenebilir, reçete bilgisi girilebilir, anemnez bilgisi girilebilir.
✓ Doktorun gerekli gördüğü radyoloji ve laboratuar istekleri bu birimlere doktorun özel notu ile birlikte iletilebilir, sonuçlarına bakılabilir.
✓ Sağlık-Net veri gönderimi, Özürlü veritabanı, Ziyaret planlaması, Ziyaret kayıtları, Nakil ve Sevk işlemleri, Tedavi ve rehabilitasyon işlemleri, İlişik kesme ve göç işlemleri yapılabilir.

İnsan Kaynakları Bilgi Yönetim Sistemi ve Bordro


✓ Sağlık Bakalığı Birinci basamak Sağlık Kuruluşlarında yapılacak ek ödeme ve maaşlara ilişkin çıkan yönetmelik ve mevzuatların tamamını barındıran ve değişiklileri takip eder.
✓ Halk Sağlığına bağlı birimlerde görev yapan personellerin eğitim bilgilerini, verilen eğitimleri kayıt altına alan, eğitimin yapıldığı tarih, eğitimin konusu, yeri, süresi, yönetimi, gibi bilgileri kayıt altına alır ve rapor olarak sunanar.
✓ Memur ve İşçi personel özlük bilgileri kapsamlı bir şekilde kaydedilir ve çeşitli sorgulamalar ile bu bilgilere her an ulaşılabilir.

Su Analiz Modülü


✓ Halk Sağlığı Laboratuvarda her türlü suyun kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılabildiği, analiz raporlarnın alınabildiği, tahakkukların tutulabildiği sistemdir.
✓ Su analizi için numune kaydı yapılırken, sağlık bakanlığı tarafından belirlenmiş olan tüm bilgileri içerir.
✓ Web tabanlı olarak geliştirilmiştir.
✓ Su analizi sonuçları ve raporları yetkiye gösterilmektedir.

Ketem Modülü


✓ Aile hekimleri ve Hastanelerin ortaklaşa web üzerinden kullanabildikleri bir modüldür.
✓ Poliklinikte yapılan tüm işlemleri kapsar.
✓ Sigara bırakma polikliniği ile entegre olarak çalışır.
✓ Tarama sonuçları isteği yapan aile hekimi tarafından takip edilebilir.
✓ Web servisleri ile hastanalerle ve sağlık-net ile entegre çalışır.

İhtiyaç yönetimi ve stok takip Modülü


✓ Radyoloji malzeme takibi, laboratuar kit takibi ve diğer malzemelerin talep, satınalma ve stok takibini gerçekleştirir.
✓ Birden fazla Depo ve Alt Depo Tanımlaması yapılabilir, bu depolara arasında, ilaç ve sarf malzeme transferi yapılabilir.
✓ Gelişmiş raporlama sistemi sayesinde, belirlenen tarih aralığındaki istenen deponun veya depoların raporları, birimlere, stoklara, hastalara göre gelişmiş kriterler ile alınabilmektedir.
✓ NCCLS standartlarına uygun raporlama yapılabilir.

Satınalma Modülü


✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmış, satın alma sürecini yöneten bilgi yönetim sistemidir.
✓ Web tabanlı olarak geliştirilmiştir.
✓ Talep Toplama, Personel Sistemi ile entegre, Teslimat ve Muayene Kabul işlemlerini yönetmektedir.